CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. 
16-40
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, konwersatorium, case study, webinarium.
Osoby zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy w zakresie funkcjonowania sektora bankowego w Polsce; osoby zainteresowane podjęciem pracy w sektorze bankowym. 
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Działalność bankowa i polski system bankowy
2.Działalność kredytowa banku
3.Informatyka i informacja w banku
4.Krajowe operacje bankowe
5.Marketing bankowy
6.Pieniądz i polityka pieniężna
7.Rachunkowość bankowa
8.Rozliczenie transakcji handlu zagranicznego
9.Rynek pieniężny i kapitałowy
10.Stosowanie prawa w działalności bankowej
11.Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem banku
12.Zarządzanie bankami
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE