CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przygotować Słuchaczy do wykonywania funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
16
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, case study, scenki sytuacyjne, konwersatorium 
Osoby zainteresowane zdobyciem zawodu wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
2.Obowiązki wychowawcy grupy
3.Obowiązki wychowawcy grupy
4.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
5.Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6.Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
7.Pierwsza pomoc
8.Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
9.Prace społecznie użyteczne
10.Ratownictwo przedmedyczne
11.Turystyka i krajoznawstwo
12.Wstęp do turystyki
13.Wychowanie fizyczne i sport
14.Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
15.Zajęcia kulturalno-oświatowe
16.Zajęcia praktyczno-techniczne
17.Zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE