nagłówek kolor zmn

 

ROZEZNANIE RYNKU NR3/KNAZ/2017

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu „KURS FLORYSTYCZNY (dla początkujących i zaawansowanych)”
dla 2 Uczestników Projektu pt. „KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM”
Zapraszamy do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego Rozeznania Rynku tj. realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu „KURS FLORYSTYCZNY (dla początkujących i zaawansowanych)” dla 2 Uczestników Projektu pt. „KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Zatrudnienie. Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

1.INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Krótki opis Projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 14 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia, z terenu woj. łódzkiego do 31.12.2017 r. poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia doradczo- szkoleniowego.
Grupa docelowa (uczestnicy Projektu):
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 24 osoby pozostające bez pracy, w tym 12 osób bezrobotnych i 12 osób nieaktywnych zawodowo, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Czas trwania Projektu:  od 01.02.2017 r. – do 31.12.2017 r.                                    

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w Trybie Rozeznania Rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO

Centrum Edukacyjno-Turystyczne „CENTAUREA” Wojciech Frycz, ul. Julianowska 7a, 91-473 Łódź

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia: realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu „KURS FLORYSTYCZNY (dla początkujących i zaawansowanych)” dla 2 Uczestników Projektu. Wymiar godzin szkolenia – 100h.
II. Wspólny słownik zamówień (CPV):  80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Wykonawca zapewnia przystosowane do rodzaju szkolenia zawodowego sale szkoleniowe. Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych np. podjazd, winda, a miejsce prowadzenia zajęć musi być dobrze skomunikowane z każdą częścią miasta, w którym szkolenie będzie się odbywać. Sale szkoleniowe będą musiały zostać oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego.
3.Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne, w tym odpowiednio do rodzaju szkolenia opracowanie i przygotowanie materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik Projektu musi otrzymać jeden komplet materiałów szkoleniowych.
4.Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom Projektu, w tym zaświadczenia i/lub certyfikaty muszą zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 za pomocą:
1)znaku Unii wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej;
2)odniesienia do Europejskiego Funduszu Społecznego;
3)znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny ;
4)znaku „Łódzkie”. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące znaki do oznaczania materiałów szkoleniowych.
5.Zamawiający wymaga, aby dany Uczestnik Projektu dołączył do grupy w ramach przeprowadzanego przez Wykonawcę szkolenia zawodowego. Zamawiający nie dokona zakupu szkolenia zawodowego w przypadku, gdy szkolenie zawodowe będzie dedykowane jedynie danemu Uczestnikowi Projektu, chyba że Wykonawca zaoferuje cenę rynkową porównywalną z ceną za uczestnika szkolenia grupowego i cena za szkolenie będzie mieściła się w cenie przewidzianej w budżecie Projektu.
6.Wykonawca organizuje szkolenia zawodowe w Łodzi. Możliwa jest organizacja szkoleń w innych lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego tylko za każdorazową zgodą Zamawiającego.
7.Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
8.Wykonawca  opracowuje dokumentację wg wzorów przedłożonych mu do umowy przez Zamawiającego, w tym: sporządza sprawozdanie potwierdzające realizację programu szkolenia, prowadzi odrębną imienną listę obecności, odbiera potwierdzenia odbioru przez Uczestników Projektu materiałów dydaktycznych. Przedmiotowa dokumentacja w oryginale zostanie przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia po zakończeniu szkolenia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową najpóźniej do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym trwało szkolenie zawodowe o ilości godzin obecnych każdego uczestnika na szkoleniu zawodowym w danym miesiącu.
9.Wykonawca uwzględni dodatkowe wymagania Zamawiającego zgłaszane podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu, a odnoszących się do: programu, zawartości merytorycznej bądź sposobu prowadzenia zajęć szkoleniowych.
10.Wykonawca przekazuje w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku Projektu, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
11.Wykonawca niezwłoczne udostępnia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkie dokumenty związane z realizowanym Projektem oraz umożliwia wstęp do miejsc prowadzenia szkolenia.
12.Wykonawca zapewnia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) ochronę danych osobowych Uczestników Projektu powierzonych mu przez Zamawiającego.
13.Szkolenie odbywa się na podstawie udokumentowanego programu nauczania zawierającego m.in. tematy zajęć, liczę godzin teorii i praktyki, wykorzystywane materiały szkoleniowe.
14.Wykonawca zapewnia przeprowadzenie każdego z w/w szkoleń zawodowych tak aby prowadziły one do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez Uczestnika Projektu potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznane w danym środowisku, sektorze lub branży. Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się (kompetencji) przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji.

5.TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I. Termin wykonania zamówienia: czerwiec 2017 r. – wrzesień 2017 r. Szkolenie zawodowe powinno zakończyć się nie później niż 30 września 2017 r. W przypadkach uzasadnionych programem szkolenia lub potrzebami Uczestników możliwe jest wydłużenie terminu realizacji szkolenia zawodowego po uzgodnieniu z Zamawiającym.
II. Miejsce realizacji zamówienia: Polska, Łódź

6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)dysponuje:
a)aktualnymi uprawnieniami do wykonania szkolenia oraz wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez  Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
b)przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi,  przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;
c)sprzętem i niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego;
d)wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
e)stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
f)programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa.
2)posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;
3)nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;
4)nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.
2.Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

7.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1)zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2)programy szkoleń zawodowych, na które ofertę składa;
3)proponowane harmonogramy realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Rozeznania Rynku;
4)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku.

8.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje mogą być przesyłane za pośrednictwem e-mail.
2.Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela: Pani Monika Mitrowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 667 087 715.

9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe bądź zostaną odrzucone.
3.Wykonawca składa ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego postępowania.
4.Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę.
5.Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki.
6.Każda strona oferty i załączników musi zostać ponumerowana i parafowana przez Wykonawcę.
7.Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte.
8.Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.
9.Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane (zostaną przez  Zamawiającego odrzucone).
10.Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem „OFERTA na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „KURS FLORYSTYCZNY (dla początkujących i zaawansowanych)” dla 2 Uczestników Projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM”. Dopuszcza się nadesłanie ofert drogą elektroniczną w postaci skanów. W temacie maila proszę wpisać „OFERTA na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „KURS FLORYSTYCZNY(dla początkujących i zaawansowanych)” dla 2 Uczestników Projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM”
11.Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.

10.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Oferty należy składać do dnia 23.06.2017r. do godz. 12.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Julianowskiej 7 a. Biuro czynne w dni powszednie od godz. 12.00 do 20.00. Dopuszcza się nadesłanie ofert w postaci skanów na adres: e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie i w godzinach jak podano wyżej. W temacie maila proszę wpisać „OFERTA na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „„KURS FLORYSTYCZNY (dla początkujących i zaawansowanych)” dla 2 Uczestników Projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM”. Oferty złożone po wskazanym przez Zamawiającego  terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).
2.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.W ofercie należy wskazać cenę brutto za szkolenie zawodowe.
2.Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto za szkolenie zawodowe musi uwzględniać przeprowadzenie szkolenia zawodowego, przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie właściwych zaświadczeń/certyfikatów, materiałów szkoleniowych oraz wykonania badań lekarskich – (jeśli dotyczy), jak również wszystkie daniny publicznoprawne, w tym podatek VAT.
4.Cena brutto za szkolenie zawodowe podana przez wyłonionego Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.
UWAGA!!! Cena ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu w przypadku, gdy Uczestnik Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, jak również w przypadku gdy zrezygnuje z udziału w samym szkoleniu zawodowym. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodowego lub Projektu w trakcie trwania szkolenia zawodowego przez Uczestnika, wynagrodzenie za szkolenie zawodowe zostanie zapłacone jedynie za te godziny szkolenia, w których brał on udział, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
5.Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto za szkolenie zawodowe będzie przekraczać kwotę  jaką na dane szkolenie zawodowe dysponuje Zamawiający zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

12.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium, Waga, Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena    100%. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu Rozeznania Rynku).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/cena oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów

13.DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY

1.W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
2.Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez Instytucję Pośredniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę.
3.W przypadku wyżej określonym w pkt 13.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto udzielonego Wykonawcy zamówienia. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.Rachunek/faktura za przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie zawodowe powinna zostać wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia zawodowego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym szkolenie zawodowe zostało zakończone.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodowego lub Projektu w trakcie trwania szkolenia zawodowego przez Uczestnika, wynagrodzenie za szkolenie zawodowe zostanie zapłacone jedynie za te godziny szkolenia, w których brał on udział, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia rachunku/faktury Zamawiającemu za dane szkolenie zawodowe. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem posiadania środków na koncie Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
7.W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.
8.Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.


Załączniki:

1.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
3.Załącznik nr 3 - Program szkolenia na kursie
4.Załącznik nr 4 - Harmonogram szkolenia

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZADAJ PYTANIE ON-LINE